تهران-ایرنا-رییس جمهوری اسلامی ایران گفت: همه شاخص‌های ما نشان می‌دهد که موضوع فشار حداکثری آمریکا را پشت سر گذاشتیم.

تهران-ایرنا-رییس جمهوری اسلامی ایران گفت: همه شاخص‌های ما نشان می‌دهد که موضوع فشار حداکثری آمریکا را پشت سر گذاشتیم.