حسن روحانی دفتر ریاست جمهوری را به ابراهیم رییسی، رییس جمهور جدید تحویل داد.

حسن روحانی دفتر ریاست جمهوری را به ابراهیم رییسی، رییس جمهور جدید تحویل داد.