رییس جمهور با اشاره به حمایت لازم و کامل دولت از ساخت واکسن کرونا در کشور، گفت: تلاش برای تولید دارو و واکسن کرونا با قدرت تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت….

رییس جمهور با اشاره به حمایت لازم و کامل دولت از ساخت واکسن کرونا در کشور، گفت: تلاش برای تولید دارو و واکسن کرونا با قدرت تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.