روحانی در شصت و یکمین مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی گفت: اگر جنگ اقتصادی نبود دلار امروز ۵ تومان بود.

روحانی در شصت و یکمین مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی گفت: اگر جنگ اقتصادی نبود دلار امروز ۵ تومان بود.