رییس جمهور گفت: امسال مصمم هستیم بیش از ۱۰هزار تخت بیمارستانی افتتاح کنیم و این در حالی است که علی‌رغم فشار‌های اقتصادی روند توسعه بهداشت و درمان رو به افزایش بوده و آمار خوبی را نشان می‌دهد….

رییس جمهور گفت: امسال مصمم هستیم بیش از ۱۰هزار تخت بیمارستانی افتتاح کنیم و این در حالی است که علی‌رغم فشار‌های اقتصادی روند توسعه بهداشت و درمان رو به افزایش بوده و آمار خوبی را نشان می‌دهد.