مدافع کوبایی تیم والیبال شهداب یزد به ایران وارد شد.

مدافع کوبایی تیم والیبال شهداب یزد به ایران وارد شد.