در دنیای فوتبال بازیکنان زیادی بوده‌اند که کارهای خیرخواهانه انجام داده‌اند.

در دنیای فوتبال بازیکنان زیادی بوده‌اند که کارهای خیرخواهانه انجام داده‌اند.