پدر حسین رونقی می گوید، حسین دو روز است بیهوش است. خانواده‌اش هم بیمارستان هستند تا ببینیم چه می‌شود. شما باید این سوال‌ها را از دولت بپرسید که چرا این بلا را سر حسین آورده‌اند. من عکس حسین رو براتون می‌فرستم تا ببینید این بچه چه وضعیتی دارد….

پدر حسین رونقی می گوید، حسین دو روز است بیهوش است. خانواده‌اش هم بیمارستان هستند تا ببینیم چه می‌شود. شما باید این سوال‌ها را از دولت بپرسید که چرا این بلا را سر حسین آورده‌اند. من عکس حسین رو براتون می‌فرستم تا ببینید این بچه چه وضعیتی دارد.