روزنامه دولتی ایران بازار مرغ را اینگونه روایت کرده است: مردم هیچگونه مشکلی در تامین مرغ ندارند.

روزنامه دولتی ایران بازار مرغ را اینگونه روایت کرده است: مردم هیچگونه مشکلی در تامین مرغ ندارند.