صدراعظم آلمان روز پنجشنبه پس از دیدار با مارک روته، نخست‌وزیر هلند گفت: این خیلی مهم است که ما از فرمت‌های متفاوت استفاده می‌کنیم.

صدراعظم آلمان روز پنجشنبه پس از دیدار با مارک روته، نخست‌وزیر هلند گفت: این خیلی مهم است که ما از فرمت‌های متفاوت استفاده می‌کنیم.