شقایق دهقان گفت: در سریال پاورچین خانم ها تنها اجازه پوشیدن ۳ رنگ طوسی، مشکی و قهوه ای را داشتند. رنگ لب را هم می گرفتند.

شقایق دهقان گفت: در سریال پاورچین خانم ها تنها اجازه پوشیدن ۳ رنگ طوسی، مشکی و قهوه ای را داشتند. رنگ لب را هم می گرفتند.