هافبک پرسپولیس می‌گوید بیشترین ضربه را از نبود هواداران و وضعیت بد چمن ورزشگاه آزادی خورده اند.

هافبک پرسپولیس می‌گوید بیشترین ضربه را از نبود هواداران و وضعیت بد چمن ورزشگاه آزادی خورده اند.