عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به حوادث آبان ۹۸ گفت: مجلس برای زندانیان آبان ۹۸ تخفیف و بخشش گرفت.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به حوادث آبان ۹۸ گفت: مجلس برای زندانیان آبان ۹۸ تخفیف و بخشش گرفت.