عبدالله رمضان‌زاده در پستی گفت: «ممنوع الخروجم بدون هیچ حکمی و غیر قانونی این کار را کرده‌اند» و محمدعلی ابطحی نیز اعلام کرد:«پیشنهاد یک بار خروج داده‌اند که بروم و برنگردم»….

عبدالله رمضان‌زاده در پستی گفت: «ممنوع الخروجم بدون هیچ حکمی و غیر قانونی این کار را کرده‌اند» و محمدعلی ابطحی نیز اعلام کرد:«پیشنهاد یک بار خروج داده‌اند که بروم و برنگردم».