فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی نوشت: امروز صبح‌ به‌ دعوت‌ مدیریت‌ حوزه‌ و جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌، تحت‌ عنوان‌ حمایت‌ از ولایت‌ فقیه‌، در قم‌ راهپیمایی‌ شد….

فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی نوشت: امروز صبح‌ به‌ دعوت‌ مدیریت‌ حوزه‌ و جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌، تحت‌ عنوان‌ حمایت‌ از ولایت‌ فقیه‌، در قم‌ راهپیمایی‌ شد.