نویسنده کتاب «سر به هوا» از چرایی انتخاب این موضوع برای نگارش اولین رمانش گفت. او با اشاره به ویژگی‌های شهید اکبری، به بیان خاطراتی از او پرداخت….

نویسنده کتاب «سر به هوا» از چرایی انتخاب این موضوع برای نگارش اولین رمانش گفت. او با اشاره به ویژگی‌های شهید اکبری، به بیان خاطراتی از او پرداخت.