تهران- ایرنا- درحالیکه ارزیابی ها در روزهای ابتدایی جنگ اوکراین حاکی از اشتباه های نظامی روسیه در زمین درگیری داشت، اکنون پس از گذشت 4 ماه از حمله نظامی مسکو و تمرکز آنها بر جنوب و شرق اوکراین ……

تهران- ایرنا- درحالیکه ارزیابی ها در روزهای ابتدایی جنگ اوکراین حاکی از اشتباه های نظامی روسیه در زمین درگیری داشت، اکنون پس از گذشت 4 ماه از حمله نظامی مسکو و تمرکز آنها بر جنوب و شرق اوکراین …