دوران هشت ساله دفاع مقدس پر است از سوژه‌های ناب و جذاب، سوژه‌ها و روایت‌هایی که هر کدام می‌تواند الهام‌بخش نگارش یک کتاب باشد.

دوران هشت ساله دفاع مقدس پر است از سوژه‌های ناب و جذاب، سوژه‌ها و روایت‌هایی که هر کدام می‌تواند الهام‌بخش نگارش یک کتاب باشد.