یک نویسنده کتاب گفت: کتاب «کاغذ‌های خط خطی» شامل ۴ داستان تابلو، دست از آسمان، آدم بزرگ و در انتها کاغذ‌های خط خطی است که نام فصل چهارم یعنی «کاغذ‌های خط خطی»، برای کتاب انتخاب شده است….

یک نویسنده کتاب گفت: کتاب «کاغذ‌های خط خطی» شامل ۴ داستان تابلو، دست از آسمان، آدم بزرگ و در انتها کاغذ‌های خط خطی است که نام فصل چهارم یعنی «کاغذ‌های خط خطی»، برای کتاب انتخاب شده است.