معاون دفتر رئیس‌جمهوری گفت:متاسفانه در این روزها که سلامت مردم در تهدید کروناست، روان جامعه نیز از ‎فیک‌نیوزها آرامش ندارد.

معاون دفتر رئیس‌جمهوری گفت:متاسفانه در این روزها که سلامت مردم در تهدید کروناست، روان جامعه نیز از ‎فیک‌نیوزها آرامش ندارد.