اتاق خشم مکانی برای تخلیه خشم است که شما در آنجا با شکستن وسایل، هیجان خود را تخلیه می‌کنید.

اتاق خشم مکانی برای تخلیه خشم است که شما در آنجا با شکستن وسایل، هیجان خود را تخلیه می‌کنید.