اردوغان می خواهد در مدیریت تحولات قفقاز و روابط باکو – ایروان، نقش یک عنصر بالادستی و قدرتمند را ایفا کند، اما در هر دو گستره خارجی و داخلی، بخشی از تحولات، خارج از توان و ظرفیت های ترکیه است….

اردوغان می خواهد در مدیریت تحولات قفقاز و روابط باکو – ایروان، نقش یک عنصر بالادستی و قدرتمند را ایفا کند، اما در هر دو گستره خارجی و داخلی، بخشی از تحولات، خارج از توان و ظرفیت های ترکیه است.