کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه ایران یکی از پایه‌های قدرت نظام سوریه در سال‌های اخیر بوده است، گفت: ایران این آمادگی را دارد که در  این شرایط تحریمی در ابعاد غیرنظامی و نظامی از سوریه حمایت کند….

کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه ایران یکی از پایه‌های قدرت نظام سوریه در سال‌های اخیر بوده است، گفت: ایران این آمادگی را دارد که در  این شرایط تحریمی در ابعاد غیرنظامی و نظامی از سوریه حمایت کند.