وزارت دفاع روسیه از رهگیری ۲ هواپیمای جاسوسی آمریکایی و سوئدی بر فراز دریای بالتیک خبر داد.

وزارت دفاع روسیه از رهگیری ۲ هواپیمای جاسوسی آمریکایی و سوئدی بر فراز دریای بالتیک خبر داد.