ملی‌پوش سابر گفت: به قوانین احترام می‌گذاریم و هیچ اصراری برای زود آغاز شدن اردوی تیم ملی نداریم.

ملی‌پوش سابر گفت: به قوانین احترام می‌گذاریم و هیچ اصراری برای زود آغاز شدن اردوی تیم ملی نداریم.