گروگان مورد نظر فردی میانسالی با هویت معلوم به نام مجید بود که روز ۶ اسفند ماه توسط عده‌ای ربوده شد. پس از ۷۸ روز از زمان شروع این حادثه، فرد ربوده شده امروز در یک عملیات منسجم و هماهنگ، در زیرزمین یک منزل واقع در حاشیه شهرستان شهریار ردیابی و پیدا و ر…

گروگان مورد نظر فردی میانسالی با هویت معلوم به نام مجید بود که روز ۶ اسفند ماه توسط عده‌ای ربوده شد. پس از ۷۸ روز از زمان شروع این حادثه، فرد ربوده شده امروز در یک عملیات منسجم و هماهنگ، در زیرزمین یک منزل واقع در حاشیه شهرستان شهریار ردیابی و پیدا و رهاسازی شد و از دست گروگان‌گیران نجات یافت.