آیا دولت ابراهیم رئیسی بی خیال تبدیل یارانه ارزی به ریال شده است و قصد دارد کل مجوز را استفاده کند؟

آیا دولت ابراهیم رئیسی بی خیال تبدیل یارانه ارزی به ریال شده است و قصد دارد کل مجوز را استفاده کند؟