عضویت ایران در سازمان شانگهای از سوی دولت و هوادارانش عموما به عنوان یک پیروزی بزرگ تلقی می‌شود. اگر چه به طور عموم اهمیت سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک این مسئله مورد تاکید قرار می‌گیرد، بررسی مزایای اقتصادی آن کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. …

عضویت ایران در سازمان شانگهای از سوی دولت و هوادارانش عموما به عنوان یک پیروزی بزرگ تلقی می‌شود. اگر چه به طور عموم اهمیت سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک این مسئله مورد تاکید قرار می‌گیرد، بررسی مزایای اقتصادی آن کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است.