یک منبع مطلع خبر داد که رضا اسدی دو برابر رقم پیشنهادی پرسپولیس با تیم تراکتور تبریز قرارداد بسته است!

یک منبع مطلع خبر داد که رضا اسدی دو برابر رقم پیشنهادی پرسپولیس با تیم تراکتور تبریز قرارداد بسته است!