اعضای تیم فوتبال نساجی ممنوع المصاحبه شدند.

اعضای تیم فوتبال نساجی ممنوع المصاحبه شدند.