یک فعال سیاسی اصولگرا می‌گوید: مهم‌ترین آنها آقای قالیباف است. اینکه چه کسی رئیس مجلس خواهد شد با شکل‌گیری یک رقابت مشخص می‌شود، به نظر من رقابت برای ریاست مجلس جدی خواهد بود. من احتمال ریاست آقای قالیباف بر مجلس را بیشتر می‌دانم….

یک فعال سیاسی اصولگرا می‌گوید: مهم‌ترین آنها آقای قالیباف است. اینکه چه کسی رئیس مجلس خواهد شد با شکل‌گیری یک رقابت مشخص می‌شود، به نظر من رقابت برای ریاست مجلس جدی خواهد بود. من احتمال ریاست آقای قالیباف بر مجلس را بیشتر می‌دانم.