سید موسی خادمی گفت: رقابت در لرستان به خوبی وجود دارد و در همه شهرستان‌ها فضای مناسبی حاکم است

سید موسی خادمی گفت: رقابت در لرستان به خوبی وجود دارد و در همه شهرستان‌ها فضای مناسبی حاکم است