فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: رقابت اصلاح‌طلبان در مجموع شاید بر سر۴۰ تا ۵۰ کرسی است.

فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: رقابت اصلاح‌طلبان در مجموع شاید بر سر۴۰ تا ۵۰ کرسی است.