رییس کل دادگستری استان یزد گفت: از ابتدای سال جاری در حوزه اراضی منابع طبیعی و ملی ۵۸ هکتار در استان یزد خلع ید شده است.

رییس کل دادگستری استان یزد گفت: از ابتدای سال جاری در حوزه اراضی منابع طبیعی و ملی ۵۸ هکتار در استان یزد خلع ید شده است.