رفع تصرف بیش از ۲۹ هکتار از اراضی ملی در هرمزگان

رییس کل دادگستری استان هرمزگان از رفع تصرف بیش از ۲۹ هکتار از اراضی ملی در منطقه توکهور هشتبندی این استان خبر داد.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان از رفع تصرف بیش از ۲۹ هکتار از اراضی ملی در منطقه توکهور هشتبندی این استان خبر داد.