رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: افزون بر ۱۱ هزار متر مربع از اراضی ملی در شهر سوزا جزیره قشم رفع تصرف شد.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: افزون بر ۱۱ هزار متر مربع از اراضی ملی در شهر سوزا جزیره قشم رفع تصرف شد.