رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: بخشی از دستور قضایی در راستای رفع تصرف از بستر رودخانه زاینده رود در منطقه باغ بهادران اجرایی شد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: بخشی از دستور قضایی در راستای رفع تصرف از بستر رودخانه زاینده رود در منطقه باغ بهادران اجرایی شد.