شهر رفسنجان از دیشب درگیر سیلاب است و امدادرسانی به مردم ادامه دارد.

شهر رفسنجان از دیشب درگیر سیلاب است و امدادرسانی به مردم ادامه دارد.