رئیس جمهور آمریکا در زمان سخنرانی همسرش، مراسم را ترک کرد.

رئیس جمهور آمریکا در زمان سخنرانی همسرش، مراسم را ترک کرد.