علی رغبتی می‌گوید ۳۰۰ صفحه مدارک و مستندات برای کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده است.

علی رغبتی می‌گوید ۳۰۰ صفحه مدارک و مستندات برای کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده است.