جایزه بهترین بازیگر به رعنا آزادی‌ور برای «زخم کاری» اهدا شد.

جایزه بهترین بازیگر به رعنا آزادی‌ور برای «زخم کاری» اهدا شد.