استاندار زنجان می گوید: بسته انتخاباتی در استان با اعلام آمادگی مدیران دستگاههای اجرایی تکمیل شده است.

استاندار زنجان می گوید: بسته انتخاباتی در استان با اعلام آمادگی مدیران دستگاههای اجرایی تکمیل شده است.