دادستان ارومیه گفت: فعالیت کاندیدا‌ها در فضای مجازی رصد می‌شود.

دادستان ارومیه گفت: فعالیت کاندیدا‌ها در فضای مجازی رصد می‌شود.