آمارها نشان می دهد حجم تولید خودرو های سواری در ایران در خرداد ماه امسال با 35درصد افزایش به 104هزار دستگاه رسیده است. در این دوره تعداد خودرو های تولیدشده 27هزار دستگاه افزایش یافته است ……

آمارها نشان می دهد حجم تولید خودرو های سواری در ایران در خرداد ماه امسال با 35درصد افزایش به 104هزار دستگاه رسیده است. در این دوره تعداد خودرو های تولیدشده 27هزار دستگاه افزایش یافته است ...