در بازار ارزهای دیجیتال امروز فشار فروش کمی افزایش یافته و اکثر نمادها منفی هستند.

در بازار ارزهای دیجیتال امروز فشار فروش کمی افزایش یافته و اکثر نمادها منفی هستند.