تهران – ایرنا – مرکز آمار اعلام کرد که اجاره بها در تهران در  پاییز امسال نسبت به سال گذشته ۳۱.۱ درصد رشد داشت.

تهران – ایرنا – مرکز آمار اعلام کرد که اجاره بها در تهران در  پاییز امسال نسبت به سال گذشته ۳۱.۱ درصد رشد داشت.