گزارش آبان ماه شرکت‌های آهن و فولاد در بورس تهران حاوی نکات جالبی است. به طور کلی داده‌ها از وضع نسبتا مناسب فولادی‌ها خبر می‌دهد.

گزارش آبان ماه شرکت‌های آهن و فولاد در بورس تهران حاوی نکات جالبی است. به طور کلی داده‌ها از وضع نسبتا مناسب فولادی‌ها خبر می‌دهد.