تصمیمات آتی فدرال رزرو بنابر اعلام رسمی مقامات، بستگی به داده‌های تورمی آینده دارد. با علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی به بررسی روند بازارهای مالی و واکنش آن‌ها به داده‌های اقتصادی اخیر پرداخته‌ایم.

تصمیمات آتی فدرال رزرو بنابر اعلام رسمی مقامات، بستگی به داده‌های تورمی آینده دارد. با علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی به بررسی روند بازارهای مالی و واکنش آن‌ها به داده‌های اقتصادی اخیر پرداخته‌ایم.