امروز بازار با رشد خوبی در معاملات مواجه شده است.

امروز بازار با رشد خوبی در معاملات مواجه شده است.