مدیر حوزه‌های علمیه از راه‌اندازی رشته فضای مجازی در حوزه‌ها خبر داد و گفت: : بخش اجرایی این کار در حال آماده‌سازی است.

مدیر حوزه‌های علمیه از راه‌اندازی رشته فضای مجازی در حوزه‌ها خبر داد و گفت: : بخش اجرایی این کار در حال آماده‌سازی است.